Statut

STATUT FUNDACJI „IKONA DZIŚ”
(ustanowiony przez Fundatora w dniu 28. 01. 2015 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja o nazwie IKONA DZIŚ, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Fundatora Aleksandrę Kurek, zwaną dalej Fundatorem, aktem fundacyjnym sporządzonym dnia 28 stycznia 2015, w Warszawie przez notariusza Wiesławę Prokopiuk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 60 lok .9 za repertorium A nr 341/2015

§2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Fundacja  działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. Nr. 96, poz 873 ze zm.) zgodnie z celami statutowymi.

§4

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§7

Fundacja używa pieczęci z danymi wskazującymi na nazwę i siedzibę.

§8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale oraz  tytuły honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Celem Fundacji jest:

 1. Wszechstronna pomoc dorosłym, dzieciom i młodzieży poprzez działalność poradniczą, edukacyjną, kulturalną, oświatową i wydawniczą.
 2. Wspieranie rozwoju jednostki w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym i zawodowym.
 3. Budowanie naturalnej płaszczyzny dialogu ekumenicznego.
 4. Tworzenie miejsca oparcia dla osób zainteresowanych kulturą i sztuką o kierunku rozwoju duchowego człowieka.
 5. Promowanie i upowszechnienie wiedzy o ikonie, twórczości ikonopisarskiej, teologii i duchowości chrześcijańskiego Wschodu.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie:

 • Tworzenia przestrzeni spotkania teoretyków i praktyków sztuki zarówno tych, którzy działają indywidualnie jak i reprezentujących różne grupy i ośrodki.
 • Pielęgnowania tradycji, promocji kultury regionalnej i ochrony zabytków.
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Działalności popularyzatorskiej, propagowanie wartości duchowych i kulturowych przez sztukę.
 • Tworzenia wspólnoty twórców.
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Przeciwdziałania wykluczeniom.
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Współpracy z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery.
 • Organizowania pielgrzymek, turystyki i innych form działalności oraz zapewnienia możliwości zakwaterowania ich uczestnikom.
 • Niezarobkowej działalności wydawniczej, poligraficznej i wystawienniczej oraz poprzez gromadzenie księgozbiorów.
 • Wspierania organizacji pozarządowych i pomoc humanitarną dla osób będących w potrzebie.
 • Rozwoju kontaktów z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Organizowania i finansowania:

– stypendiów dla twórców,
– warsztatów i kursów ikonograficznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
– plenerów ikonograficznych i wyjazdów studyjnych dla osób zainteresowanych i chcących realizować konkretne projekty badawcze,
– prelekcji, wykładów, konferencji, szkoleń związanych z upowszechnianiem sztuki ikonograficznej wschodu i zachodu,
– wystaw i pokazów pisania ikon, spotkań z twórcami,
– stworzenia i prowadzenia stałej galerii ikon współczesnych,
– realizacji projektów pomocowych i kulturalnych,
– wydarzeń artystycznych,
– festiwali, wystaw i projektów twórczych,
– współpracy z różnymi ośrodkami (kościoły, muzea, galerie,domy kultury) w dziedzinie wystawienniczej, edukacyjnej i renowacji zabytków,
– wsparcia programów edukacyjnych, szkoleń i warsztatów
– wydawnictw wszelkich materiałów edukacyjnych, książek, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów służących nauce ikonografii,
– wydawnictw wszelkich publikacji promujących rozwój duchowy człowieka,
– programów badawczych nad wpływem ikonografii na rozwój człowieka i ikonografii jako metody wzrastania w duchowości człowieka,
– badań naukowych dotyczących historii ikonografii w różnych kulturach,
– doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz wszystkich osób pracujących z osobami dorosłymi,  dziećmi i  młodzieżą,
– programów edukacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
– placówek  edukacyjno-muzealnych upowszechniających tradycje i dziedzictwo kulturowe regionu oraz związane z ikoną,
– działań osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.

Cele będą osiągane także przez:

 • popularyzowanie wiedzy, kultury i duchowości Chrześcijańskiego Wschodu,
 • realizowanie i uczestniczenie w programach  wielokulturowych,
 • działania na rzecz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych (pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych),
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona  praw dziecka,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

a także przez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, w tym z organami władz państwowych i samorządowych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, bibliotekami i innymi ośrodkami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi wspieraniem celów Fundacji.

 

§11

Fundacja dla realizowania swojego celu może wspierać, w ramach swoich możliwości,  działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zgodna z celami statutowymi Fundacji, zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§12

Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski, obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

 1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji i subwencji osób prawnych w tym dotacji instytucji publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dywident i zysków z akcji i udziałów,
 • dotacji Fundatora,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • po uzyskaniu statusu organizacji Pożytku Publicznego z wpłat uzyskiwanych z 1%dla Organizacji Pożytku Publicznego

 § 15

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację będą wykorzystywane na realizację  celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000 zł. lub, w przypadku osób  zagranicznych 2.500 Euro- uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i może być przyznany osobie fizycznej lub prawnej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

 §18

 1. Władzami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci.

 

RADA FUNDACJI

§ 19

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych oraz nadzorczych wobec działań Zarządu
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
Członków składu Rady na czas nieokreślony powołuje Fundator.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być członkowie Zarządu
Członkami Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe
Fundator może pełnić funkcje w Radzie Fundacji.
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

a) aprobowanie programów działania Fundacji;

b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;

d) zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji w sprawach wymagających zgody Rady Fundacji, m. in. w przedmiocie tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji;

e) podejmowanie decyzji w innych sprawach określonych w statucie.

Rada Fundacji podejmuje prawomocne uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków Rady.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

Zarząd Fundacji składa się z 3 osób: Prezesa i dwóch członków Zarządu.
Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony Fundator.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci.
Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jej członków w każdym czasie z powodów: działania na szkodę Fundacji, nie uczestniczenia w pracach Fundacji, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
Na czele Zarządu stoi Prezes Fundacji.
Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w osobie Elżbiety Jackowskiej- Kurek       jako Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji.

§ 21

 1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji w szczególności:

a) reprezentuje Fundację i prowadzi jej bieżące sprawy;

b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

d) tworzy i znosi – za zgodą Rady Fundacji – jednostki organizacyjne Fundacji;

e) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;

f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

§ 22

Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
W razie potrzeby Zarząd może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

§ 23

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że za przyjęciem uchwały głosował Prezes Zarządu.
Zarząd może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków, w tym Prezes Zarządu, za wyjątkiem podejmowania uchwał na podstawie § 22 ust. 3.

 

§ 24

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.
Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi, w miarę możliwości finansowych Fundacji.

§ 25

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

§ 26

Zarząd Fundacji może tworzyć, za zgodą Rady Fundacji, ciała doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V.
GOSPODARKA FINANSOWA

§27

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§28

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 29

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Fundatora
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

§ 31

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji, chyba, że Fundator postanowi inaczej.
 2. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na cele, dla których Fundacja została ustanowiona, zgodnie z decyzją Fundatora.

§ 32

 

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.