RODO

Fundacja IKONA DZIŚ przestrzegając przepisów prawa i dobrych obyczajów przedstawia Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja IKONA DZIŚ z siedzibą w Warszawie, ul. Pod Lipą2/6, e-mail studiumikony@gmail.com, której projektem jest Akademia Ikony w Warszawie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: studiumikony@gmail.com.
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do Akademii Ikony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dostęp do Pani / Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii Ikony będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po przyjęciu do Akademii Ikony  dane te będą przechowywane i przetwarzane przez okres 2 lat. W przypadku zapisu na Warsztaty Pisania Ikon, 5 lat.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do dokonania zapisu  i uczestniczenia w zajęciach w ramach Akademii Ikony.